Yapılan Etkinlikler  
İtalya Hakkında  
İşbirliği Teklifleri  
İtalya'daki Fuarlar  
Ege'deki İtalyan Firmalar  
Yararlı Linkler  
İtalya'da Tatil Günleri  
Talepleriniz  
İnsan Kaynakları  
Üyelik  
Sık Sorulan Sorular  
İletişim  
 
 
 

 
İzmir İtalyan Ticaret Odası
ISO 9001:2008
kalite belgesine sahiptir
       
   HABERLER
  COVID-19 ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME


Dünyanın birçok ülkesinde görülen COVID-19 (Koronavirüs) salgını için Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 02.03.2020 tarihinde, küresel risk seviyesinin “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarıldığı, akabinde 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edildiği, ülkemizde de görülen ve bulaşıcılığı yüksek olan bu virüsün insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturduğu, salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde birçok tedbir alındığı görülmektedir. İ. GENEL KURUL HAKKINDA ALINAN TEDBİRLER COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla özellikle şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin kurul toplantıları bakımından da bazı tedbirler alınmıştır. Şöyle ki Kural olarak anonim ve limited şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 409. ve 617. maddeleri uyarınca, her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılması öngörülmektedir. Genel olarak şirketler tarafından faaliyet dönemi olarak genellikle takvim yılı tercih edilmekte, bu da mart ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarının tamamlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu yazı ile anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurul toplantıları ile ilgili COVID-19 (Koronavirüs) salgını ile mücadele kapsamında ne gibi tedbirler alındığı hususunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. T.C. Ticaret Bakanlığı, 20.03.2020 tarihinde, şirket genel kurullarının Ocak-Nisan döneminde yoğunlukla gerçekleştirilmesi sebebiyle söz konusu toplantılar için alınan tedbirler kapsamında çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının tanındığını, elektronik genel kurul toplantılarının şirket esas sözleşmelerinde hüküm olmasa dahi uygulanmasına olanak tanınacağı ve ayrıca onaylı suret taleplerinin Ticaret Sicil Müdürlüğü veznesine gidilmeksizin internet üzerinden sunulabileceği ve kargo yoluyla temin edilebileceği ve ayrıca ve ilan taleplerinin posta ve kargo yoluyla iletilebileceği açıklanmış; akabinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde bu açıklamayı detaylandıran bir duyuru (“Duyuru”) yayınlanmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki genel kurul tarihi önceden belirlenmiş ve buna yönelik toplantı çağrısı yapılmış olsa bile, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıya katılamadığı ve yeterli çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda genel kurul toplantısının ertelenebilmesi TTK uyarınca halihazırda mümkündür. COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler neticesinde, anılan duyuru ile anonim ve limited şirketlerde usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklemeksizin, ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği NEWSLETTER 2020/2 TR açıklanmıştır. Bu doğrultuda, usulüne uygun yapılmış olan genel kurul çağrısının iptaline ilişkin duyurunun, konuya ilişkin yönetim/müdürler kurulu kararının noter tasdikli sureti ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne iletilmesi yeterli olmaktadır. Buna ilişkin örnek bir ilan aşağıda yer almaktadır. İİ. ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL Aynı duyuruda, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, genel kurulların elektronik ortamda yapılmasını düzenleyen TTK madde 1527 uyarınca fiziki katılımı en aza indirebilmek için şirketlere, genel kurula katılma hakkına sahip olan pay sahibinin fiziki katılımda bulunmaksızın toplantının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi konusunda takdir haklarını kullanmaları tavsiye edilmiştir. TTK m. 1527 hükmünde, kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi kural olarak bunun şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartına bağlanmıştır. Genellikle şirket sözleşmesi veya esas sözleşmelerinde elektronik ortamda genel kurul yapılabilmesine imkan tanıyan hükme yer verilmesine rağmen bazı şirketlerin esas sözleşmelerinde bu hususa yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bakanlık tarafından bu hususa yönelik alınan tedbir, esas sözleşmelerinde elektronik ortamda genel kurul yapılmasına imkan tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine olanak sağlanmasıdır. Bir başka deyişle; COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, genel kurulların elektrik ortamda yapılabilmesi, bu hususun şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartına istisnai olarak tabi tutulmamaktadır. Bu doğrultuda esas sözleşmelerinde bu yönde hüküm bulunmayan şirketlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) destek almak suretiyle elektronik ortamda genel kurul yapmaları mümkündür. Buna ek olarak, şirketlerce elektronik ortamda toplantı gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme ilişkin sözleşme değişikliğinin bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirilmesi imkanı tanınmıştır. Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak limited şirketler yönünden TTK’nun 617/4 maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin fiziki katılım ile toplantı yapılması isteminde bulunmaması durumunda, elden dolaştırma yoluyla karar alınabilmesinin halihazırda mümkün olduğunu ve fakat bu tür kararların geçerliliğinin, önerinin tüm ortakların onayına sunulmasına bağlı olduğunu hatırlatmak isteriz. İİİ. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİNİN TEDBİRLERİ Son olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’nün vezne hizmetlerine yönelik aldığı tedbirler hakkında bilgi vermek isteriz. Buna göre ıslak imzalı onaylı suret taleplerinin internet sitesi üzerinden iletilebileceği, bu taleplerin aynı anda işleme alınacağı ve aynı gün kargo ile talep sahiplerinin adresine gönderileceği belirtilmektedir. Buna ek olarak ilan taleplerinin posta veya kargo yolu ile Müdürlüğe iletilebilmesi ve ilan yayın ücretlerinin internet bankacılığı kullanılarak yapılabilmesi yönünde de ek tedbirler alınmıştır. NEWSLETTER 2020/2 TR IV. SONUÇ COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri kısaca özetlemek gerekirse - Anonim ve limited şirketlerde usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklemeksizin, ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebilmesi, - Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde elektronik ortamda genel kurul yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunmayan şirketlerin MKK’na başvurmak koşuluyla elektronik ortamda genel kurul düzenleyebilmesi ve bu konuda yapacakları esas sözleşme tadilinin, bundan sonra yapılacak ilk genel kurulda gerçekleştirilebilmesi, - Ayrıca, bu yönde alınan karardan bağımsız olarak Ticaret Sicil Müdürlüğü veznelerine fiziken gidilmeksizin onaylı suret taleplerinin internet sitesi üzerinden verilerek kargo yoluyla temin edilmesine, - Son olarak ilan taleplerinin posta veya kargo yolu ile Müdürlüğe iletilebilmesi ve ilan yayın ücretlerinin internet bankacılığı kullanılarak yapılabilmesine imkan tanınmıştır. Herhangi başka bir sorunuz olması halinde bizimle irtibata geçmekten lütfen imtina etmeyiniz. Saygılarımızla, Y G D Consultancy Law and Mediation UYARI Yukarıda bahsi geçen bilgiler ile ilgili tarafımıza yönlendirilen talepler doğrultusunda daha ayrıntılı bilgi verilecektir. Ayrıca, işbu belge bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir, bundan dolayı mütalaa veya hukuki bir görüş olarak değerlendirilmeyecektir. NEWSLETTER 2020/2 TR EK-1 __________________________ (Ticaret Sicili Müdürlüğü) Ticaret Sicil No: ______________ Ticaret Unvanı ______________________________________________________________________________ ________________________________________ Anonim/Limited Şirketi Ticari Adresi: __________________________________________________________ Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu; Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin ___/___/___ tarihinde saat ___.___’da, _____________________________________________________ adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı ___/___/___ tarihli ve ___ sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ___ sayfasında yayımlanmıştır. COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere ___/___/___ tarihli ve ___ sayılı Yönetim/Müdürler Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir. İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur. Yönetim Kurulu (AŞ) / Müdürler Kurulu (LŞ) Kaşe – İmza Önemli Not: Genel Kurul toplantısının iptali duyurusu ilanı ile birlikte konuya ilişkin yönetim/müdürler kurulu kararının noter tasdikli suretinin de iletilmesi gerekmektedir.
   
  << Haber Listesine Git
  © İZMİR İTALYAN TİCARET ODASI design & developed by Tanıdık Ajans