Yapılan Etkinlikler  
İtalya Hakkında  
İşbirliği Teklifleri  
İtalya'daki Fuarlar  
Ege'deki İtalyan Firmalar  
Yararlı Linkler  
İtalya'da Tatil Günleri  
Talepleriniz  
İnsan Kaynakları  
Üyelik  
Sık Sorulan Sorular  
İletişim  
 
 
 

 
İzmir İtalyan Ticaret Odası
ISO 9001:2008
kalite belgesine sahiptir
       
   HABERLER
  T.C. ADALET BAKANLIĞININ MAAŞ HACİZLERİ KONULU GÖRÜŞ YAZISI HAKKINDA BİLGİ NOTU


Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 (koronavirüs) salgın hastalığının ülkemizde de görülmesi üzerine, salgının yayılmasını önlemek amacıyla, ülke genelinde birçok tedbir alındığı görülmektedir. Bu bağlamda T.C. Cumhurbaşkanı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 330. maddesi gereğince sahip olduğu yetkiyi kullanmış ve bazı haller istisna tutularak icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takiplerin durdurulmasını sağlayan birtakım düzenlemeler yapılmıştır. İcra ve iflas hukuku uygulamaları kapsamında alınan tedbirler arasında İİK’nun 83. maddesi uyarınca uygulanan maaş hacizlerinin durup durmayacağı ve kesintilere devam edilip edilmeyeceği yönünde açık bir düzenleme bulunmayıp, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 31.03.2020 tarih ve 228282 sayılı yazısı ile, “kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılıp yapılmayacağına ilişkin” T.C. Adalet Bakanlığından görüş talebinde bulunulmuştur. İşbu bilgi notu ile T.C. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 02.04.2020 tarih ve 2678 sayılı maaş hacizleri konulu görüş yazısı hakkında bilgi verilecektir. ❖ İİK m. 330 hükmü ve bu hüküm uyarınca ülkemizde alınan tedbirler İİK’nun “İcra takiplerinin durdurulması halleri” başlıklı 330. maddesi “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.” hükmünü amirdir. T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla, bu hükme dayanılarak alınan 21.03.2020 tarih ve 2279 sayılı karar aşağıdaki gibidir: “Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde; ➢ Yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına, ➢ Bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, ➢ Yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ➢ İhtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.” 2279 sayılı Cumhurbaşkanı kararı, 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde -yani 22.03.2020 tarihinde- yürürlüğe girmiştir. T.C. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ise, 24.03.2020 tarihinde, 2279 sayılı Cumhurbaşkanı kararına dair uygulamada oluşabilecek sorunlar ve farklılıklar ile yaşanabilecek belirsizlikleri gidermek amacıyla bir görüş yazısı kaleme alınmış olup, bu görüş yazısının aşağıda yer alan maddeleri, 02.04.2020 tarih ve maaş hacizleri konulu görüş yazısındaki değerlendirmenin gerekçeleri arasında yer almaktadır: ➢ Nafakalar ile ilgili ikinci maddesinde “Nafaka alacaklarına ilişkin takipler istisna tutulduğundan bu husustaki açılmış olan takiplerin devam edeceği, reddiyat ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerektiği, durma süresi içerisinde yeni nafaka takiplerinin de açılabileceği”; ➢ Ödemeler ile ilgili beşinci maddesinde ise “İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilerek, dosya kapsamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paraların alacaklılarına ödenebileceği, dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı vekili talebi ile haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği, dosya kapama işlemlerinin öncelikle yapılabileceği” hususları ifade edilmiştir. COVID-19 (koronavirüs) salgını ile mücadele kapsamında icra ve iflas hukukuna dair yapılan son düzenleme ise 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. maddesinde yer almaktadır. Bu maddenin 02.04.2020 tarih ve maaş hacizleri konulu görüş yazısında dikkate alınan icra ve iflas hukukuna dair düzenlemeleri şu şekildedir: ➢ Birinci fıkrasının b bendi: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. ➢ Üçüncü fıkrasının b bendi: Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir. ➢ Üçüncü fıkrasının ç bendi: İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır. ❖ Değerlendirme 02.04.2020 tarih ve maaş hacizleri konulu görüş yazısında, tüm bu düzenlemeler dikkate alınarak, nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam edeceği açık olduğu ifade edilmiştir. Gerçekten de nafaka alacaklarına ilişkin takipler yönünden bu hususta herhangi bir duraksama yoktur. Aynı görüş yazısında, başka sebebe dayanan (yani diğer takip yollarında) diğer maaş hacizlerinin de devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının 2279 sayılı Cumhurbaşkanı kararına ve yukarıda bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı, zira icra takiplerinin durdurulduğu tarih aralığında icra daireleri tarafından yeni haciz kararları alınamayacağından maaş haczi ve kesintileri için ilgili kurum ve kişilere yazılan müzekkerelerin postada gecikmiş olması ve takibin dayanağının nafaka borcuna ilişkin olup olmadığının veya diğer taraf lehine talep edilen bir işlem kapsamında bulunup bulunmadığının kesinti yapacak kurum ya da kişi tarafından bilinemeyecek olması gibi hususlar dikkate alındığında haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir. Buna ek olarak maaş kesintilerinden icra dosyasına gelen ödemelerle ilgili ihtilaf bulunup bulunmadığının, alacaklısına ödenip ödenmeyeceğinin icra müdürlüğünce takdir edileceği, yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İİK’nun 16. maddesi kapsamında şikâyet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceği, bu durumda mahkemelerce verilecek karar gereğince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. ❖ Sonuç Sonuç olarak T.C. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 02.04.2020 tarih ve 2678 sayılı maaş hacizleri konulu görüş yazısında, uygulanan maaş haczi kesintilerine devam edilmesi ve birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi halinde sırası gelen icra dosyaları için de maaş haczi kesintisinin yapılması gerektiğini değerlendirilmektedir. Saygılarımızla, Y G D Consultancy Law and Mediation
   
  << Haber Listesine Git
  © İZMİR İTALYAN TİCARET ODASI design & developed by Tanıdık Ajans