Tüzük

MADDE 1
DERNEĞİN ADI

Derneğin adı “İzmir İtalyan Ticaret Odası Derneği”dir.

MADDE 2
DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İzmir’dir.

MADDE 3
DERNEĞİN KURUCULARI

A- SCOGNAMIGLIO Giuseppe
Tabiyeti: İtalyan
İkametgâhı: Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı Kat 3
Mesleği: İtalya Konsolosu

B- ALMOZLINO Jozef
Tabiyeti: T.C
İkametgâhı:10006 sokak no:3 Çiğli/İzmir Atatürk Org.San.
Mesleği: Tüccar

C- AYSAN Nedim
Tabiyeti: T.C
İkametgâhı: Organize Sanayi Bölgesi Manisa
Mesleği: Şirket Müdürü (Raks Elektronik San. ve Tic. A.Ş.)

D- AKDURAK Rebii
Tabiyeti: T.C
İkametgâhı:1434 sokak No:9/5 Alsancak İZMİR
Mesleği: Tüccar (Nakliye)

E- BALTAZZI Alessandro
Tabiyeti: İtalyan
İkametgâhı:1378 sokak 4/1 Kat 1 No:105 Kordon İş Hanı İzmir
Mesleği: Turizm Acentesi Sahibi

F- BİLGİÇ Celalettin
Tabiyeti: T.C
İkametgâhı: Akdeniz Cad. Reyent İş Hanı 1/303 Pasaport İzmir
Mesleği: Tüccar

G- FRANCO Vittorio
Tabiyeti: İtalyan
İkametgahı: Cumhuriyet Meydanı Anıt Apt. 9 A/2 İzmir
Mesleği: Tüccar

H- MAINETTI Ruggero
Tabiyeti: İtalyan
İkametgâhı: Refik Tulga Cad. No:45 Çamdibi İzmir
Mesleği: Tüccar

I- POSTACIOĞLU Etem
Tabiyeti: T.C
İkametgâhı: Cumhuriyet Bul. No:123/304 Alsancak İzmir
Mesleği: Avukat

İ-PENNETTI Maurizio
Tabiyeti: İtalyan
İkametgâhı:1643 sok.No:124 Bayraklı İzmir
Mesleği: Sanayici

J-AKSADE Asım
Tabiyeti: T.C
İkametgâhı: Mithat Paşa Cad. 778/16 İzmir
Mesleği: Sanayici

K-SPONZA Mario
Tabiyeti: İtalyan
İkametgâhı: Gazi Osman Paşa Bul. No:7 B Blok No:27 İzmir
Mesleği: Kuyumcu

MADDE 4.
DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Derneğin amacı, Türkiye’de veya İtalya’da faaliyet gösteren Türk ya da İtalyan şirketlerin ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere Türkiye’de veya yurtdışında sosyal ve kültürel nitelikte faaliyetlerde bulunmaktır. Bu dernek, Türkiye’de ve Yurtdışında bulunan Türk ve İtalyan kurumlar ile koordinasyon kurarak faaliyet gösterecektir. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için,
a) Karşılıklı ticari ilişkilerin başlatılması ve geliştirilmesi amacıyla İtalyan ve Türk şirketlere İtalya’da ve Türkiye’de azami derecede hizmet verilmesi,
b) Türkiye’de ve İtalya’da yürürlükte olan ekonomi, turizm, finansman, gümrük, mali ve sosyal alanlardaki kanuni mevzuatın toplanarak Türkiye’de ve İtalya’da tanıtım faaliyetlerinin yapılması,
c) İtalyan ticaret ve sanayi adamlarının Türkiye’de, Türk ticaret ve sanayi adamlarının ise İtalya’da yapacakları seyahatlerin değerlendirilmesi ve bu hususta her türlü bilginin temin edilmesi,
d) Türkiye’deki ve İtalya’daki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak İtalyan mamullerinin Türkiye’de, Türk mamullerinin ise İtalya’da tanıtımlarının yapılması,
e) Oda faaliyetleri ile ticari, sanayi ve finans çevrelerinin ilgi duyacağı haberleri içeren sürekli bir bültenin ve sair yayınların Türkiye’de ve yurtdışında yayınlanması,
f) Derneğin kuruluş amaçlarına yönelik faydalı olabilecek Türkiye’de ve İtalya’da konferans, sergi, seminer, ikili görüşme ve benzeri her türlü faaliyeti gerçekleştirebilmesi gibi faaliyetlerde de bulunacaktır. Dernek hiçbir şeklide siyaset amacı gütmemekte olup kar amaçlı doğrudan ticari faaliyetlerde de bulunamaz.

MADDE 5
DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 6
ÜYELİK VE KOŞULLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğe üyelik bir yıllık olup yazılı istifa talebi gelmediği sürece her yıl kendiliğinden yenilenir.

MADDE 7
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Giriş aidatı 70 €, Üyelik aidatı 900TL’dır. Üyelik aidatını yıllık olarak artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurul yetkilidir. Üyelik aidatları nakit olarak veya banka havalesi ya da kredi kartı ile veya yönetim kurulu tarafından uygun görülecek herhangi bir ödeme şekliyle ödenebilir. Üyelik aidatlarının her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu ilk dört aydan sonra yapılacak aidat ödemelerinde, yıllık aidat %10 artırılarak tahsil edilir. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye, üyelikten ayrılma tarihine bakılmaksızın, üyelikten ayrıldığı takvim yılının sonuna kadarki aidatını her halükarda Derneğe ödemek zorundadır. Bu konuda Tüzüğün 9. Maddesinin (a) fıkrası hükümleri de uygulanır. Üyeler, dernek tüzüğüne uyma, derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

MADDE 8
ÜYELİK HAKLARI

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.Onur üyelerinin oy hakkı yoktur.

MADDE 9
ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a) Üyelikten Çıkma: Her üye kendi arzusu ile dernekten çıkma isteğini yazılı bir dilekçe ile bildirmek suretiyle her zaman üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılanlar, üyelikten ayrılış yılının tamamına ilişkin üyelik aidatı da dahil olmak üzere kadar derneğe olan tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir takvim yılında, en geç 31 Ekim tarihine kadar üyelikten ayrılma isteğini yönetim kuruluna yazılı ve imza karşılığı bildirmemiş olan üyeler,  bir sonraki takvim yılının üyelik aidatını da ödemekle yükümlüdür.
b) İhraç: Şu hallerde Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe son verilir:
Yapılan üç ihtara rağmen üyelik aidatının ödenmemesi;
2.Dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek ve dernek aleyhine faaliyette bulunmak;
3. Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer;
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak;
5. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak;

MADDE 10
DERNEĞİN ORGANLARI

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetleme Kurulu

MADDE 11
GENEL KURUL

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı olan üyelerden oluşur.
MADDE 12
GENEL KURUL TOPLANTILARI

a) Olağan Genel Kurul Toplantısı: İki yılda bir şubat ayının son haftasında olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılır.
b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır.
c) Mahkeme Kararı İle Genel Kurul Toplantısı: Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir.

MADDE 13
GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak bildirilmek ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden çok olamaz. Toplantı başka bir sebepten geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantıya çağrıya ilişkin diğer hususlarda Dernekler Yönetmeliği 15. madde hükmü uygulanır.

MADDE 14
TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinde yapılacaktır.

MADDE 15
TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, oy kullanma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlası hazır bulunduğunda toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. Genel Kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağırılır. Ancak, tüzük değişikliği ve feshi kararları her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

MADDE 16
TOPLANTI YÖNETİMİ

Genel Kurul toplantıları, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı idaresi Genel Kurulca seçilen toplantıyı yönetecek başkana aittir. Genel Kurul kararları açık oyla ve salt çoğunlukla alınır. Toplantı sonunda alınan kararları da belirtecek şekilde bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanak başkan ve katip üyeler tarafından imzalanarak yeni seçilen yönetim kuruluna en geç yedi gün içerisinde verilir.

MADDE 17
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı olan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 u tarafından görüşülmesi istenen konuların yazılı olarak bildirilmesi durumunda gündeme alınması zorunludur.

MADDE 18
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, aşağıda belirtilen hususları görüşür ve karara bağlar:
a) Dernek organlarını seçer,
b) Dernek tüzüğünü değiştirir,
c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşür,
d) Yönetim Kurulunun hesaplarını ibra eder,
e) Taşınmaz mal alımı ve satımı ile bu mallara ilişkin her türlü tasarrufta bulunma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
g) Derneğin yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına yetki verme,
h) Derneğin feshedilmesi,
ı) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 19
YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

A)Yönetim Kurulu Teşkili Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, asıl üyelerden boşalma olduğunda aldıkları oy miktarına göre göreve çağrılılar. Yönetim Kurulu Üyeleri 2(iki) yıl için seçilirler. 2(iki) yıllık görev süreleri sonunda tekrar seçilebilirler. Yönetim kurulu en geç 7 gün içerisinde toplanarak kendi içinden başkanını seçer ve seçilen bu kişi derneği temsil eder. Eski yönetim derneğe ait bütün evrakları yeni seçilen yönetime teslim etmekten sorumludur.
B) Yönetim Kurulunun Görevleri

  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

MADDE 20.
YÖNETİM KURULUNUN KARAR SAYISI VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. Yönetim Kurulu ayda bir olağan toplantıya çağrılır. Fahri başkan, genel sekreter veya üç Yönetim Kurulu üyesi istediği zaman, Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak en geç bir hafta öncesinden bildirilmesi halinde olağanüstü olarak toplanır. Geçerli bir sebebi olmadığı takdirde üç kere arka arkaya Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye bu kurul tarafından görevine son verilip değiştirilebilir. Yönetim Kurulunun toplantısında karar alınabilmesi için salt çoğunluğun hazır bulunması yeterli sayılır.

MADDE 21
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim kurulu üye sayısı, kesin boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 22
DENETLEME KURULU

A)Teşkili: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler, seçimlerini müteakip aralarından birisini başkan seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri iki yıl görevde kalırlar ve tekrar seçilebilirler.
B)Görevleri: Bu kurul, denetleme görevini 5253 sayılı Dernekler Kanunun 9.maddesinde belirtilen esas ve usullere göre yapar.

MADDE 23
GENEL SEKRETER

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir. Kendisinin iyi derecede İtalyanca bilmesi gerekmektedir. Genel Sekreter derneğe üye olamaz ve ticari faaliyetlerde bulunamaz. Maaşı ve diğer emeklilik hakları Yönetim Kurulunca tespit edilir.

MADDE 24
GENEL SEKRETERİN SORUMLULUĞU

Genel Sekretere aşağıdaki işlerin sorumluluğu verilmiştir:
A- Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda derneğin tüm faaliyetlerini yönlendirmek, koordine etmek ve kontrol etmek,
B- Gereken evrakları hazırlayarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarını hazırlamak ve çağrıları dağıtmak,
C- Derneğin Türk ve İtalyan resmi ve ekonomik makamları ile olan ilişkilerini yürütmek,
D- Derneğin akitlerini yazıya dökmek,
E- Derneğin tüm hizmetlerinin etkili olmasını temin etmek,
F- Personelin disiplinini, vazifelerini yapmalarını temin etmek, işe alma, disiplin cezaları ve işe son verme ile ilgili olarak yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak,
G- Derneğin yayınlarını hazırlamak,
H- Derneğin faaliyetlerinin gelişmesi için tasarılar ve yeni atılımlar hazırlayıp yönetim kurulunun oyuna sunmak, Genel Sekreter oy kullanmadan derneğin tüm kurul toplantılarına katılır.

MADDE 25
DERNEĞİN GELİRLERİ

A- Üyelerin yıllık üyelik aidatları ve giriş aidatları;
B- Dernek yayınlarında yer verilen reklam gelirleri, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler, bağışlar;
C- Kamu kuruluşlarının, Türk ve İtalyan gerçek ve tüzel kişilerinin katkıları. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirleri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Bildirimde bulunma nakdi yardımların banka hesaplarına intikal etmesini müteakiben ancak bu yardımlar kullanılmadan önce yapılacaktır. Yurt dışından yardım alma bildiriminin mülki idare amirliğince onaylı örneği bankaya verilmek suretiyle yardım kullanılır.

MADDE 26
ONURSAL BAŞKAN

İzmir İtalyan Konsolosu derneğin fahri başkanıdır.

MADDE 27
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “İzmir İtalyan Ticaret Odası Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 28
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul’undur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden 1/10 unun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurul’da görüşülebilir. Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğun toplanması neticesinde görüşülebilir. Birinci toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantıda 2/3 çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asil üye sayısının iki katından az olamaz. Bu sayınında 2/3oyunun çoğunluğu ile tüzük değişikliğine gidilebilir.

MADDE 29
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 30
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 31
DEĞİŞİK HÜKÜMLER

Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

İş bu tüzük 31 Maddeden oluşmaktadır.